ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN.

Inzake ondertekening en contractverzending.

 1. De overeenkomst dient door de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger ondertekend te worden onder het opschrift contractant 1, en de/het uitvoerende entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) of diens vertegenwoordiger onder contractant 2, Verder in deze voorwaarden genoemd als C1 en C2.

 

 1. C1 is verplicht alle exemplaren van het contract getekend binnen 5 dagen na dagtekening te retourneren naar: TOFF Events, t.a.v. Dhr. Jarnoo van Kluijven, Koegelwieckplantsoen 23, 2651 NL te Berkel en Rodenrijs, Nederland.

Nadat alle exemplaren door beide partijen zijn ondertekend, ontvangt C1 een door C2 ondertekend exemplaar. Met wederzijdse goedkeuring kan van deze termijn worden afgeweken.

Indien niet aan bovenstaande voorwaarde wordt voldaan, heeft C2 het recht de overeenkomst niet te accepteren en de geplande datum weer open te zetten voor andere potentiële klanten. In dit geval kan de opdrachtgever geen schadevergoeding eisen. Indien de overeenkomst niet wordt ondertekend dan zullen de gemaakte administratiekosten en offertekosten á € 150 worden doorberekend aan C1

 1. Deze overeenkomst is slechts geldig na ondertekening door beide partijen.

 Verplichtingen contractant 2 (entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest)

 1. C1 cq de desbetreffende uitvoerende entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) verplicht zich stipt op tijd, ten minste 45 minuten cq 10 minuten voor aanvang van het optreden, in het aan ommezijde vermelde gebouw aanwezig te zijn met al hetgeen zij voor het optreden nodig heeft. Zij is verplicht tijdig haar optreden te beginnen op afgesproken tijdstip met een uitloop van ten hoogste 60 minuten.

Deze situatie kan ontstaan door onvoorziene omstandigheden ter plaatse zoals het niet tijdig kunnen opstellen van apparatuur / instrumenten ten gevolge van een uitlopende receptie of het niet tijdig gereed maken van een podium/werkplek door de desbetreffende horecaondernemer of diens personeel.

 1. In geval van verhindering van de C2/entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest door eventueel verkeersdrukte en/of autopech en hierdoor niet tijdig het optreden kan aanvangen is de /entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest verplicht dit telefonisch te melden bij C1 of diens vertegenwoordiger. In dit geval kan de C1 geen aanspraak maken op schadevergoeding.

 

 1. Indien één van de leden van C2/ entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) door ziekte of ongeval is verhinderd op overeengekomen datum/data op te treden is hij/zij verplicht hiervan tijdig telefonisch melding te maken aan C1 of diens vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger van C2 zorgt in dit geval indien mogelijk voor een vervangende act. Is in voorkomend geval geen oplossing mogelijk en kan hierdoor de /entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest haar optreden niet verzorgen, dan tracht de vertegenwoordiger van C2 een vervangende act in te schakelen. Is dit niet mogelijk dan kan de C1 geen aanspraak maken op schadevergoeding.

 

 1. Bands en Artiesten verklaren bij eventuele wisselingen in de bezetting een gelijkwaardige vervanger(ster) de werkzaamheden van het vertrekkende lid te laten overnemen. Eventuele wisselingen van een artiestenbezetting / orkestleden in de loop van de tijd worden door de C1 geaccepteerd en zijn geen reden tot annulering.

 

 1. C2/de uitvoerende entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) is verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de C1, voor zover deze geen inbreuk maken op de artistieke prestaties van de 2/entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en)

 

 1. C2/entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) dient de overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten. Tevens draagt zij er zorg voor dat haar werkzaamheden niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen, verordeningsbepalingen, andere overheidsvoorschriften of de geldende zedelijke normen, tenzij zij redelijkerwijs niet op de hoogte kan zijn van dergelijke (speciale lokale) voorschriften.

 

Verplichtingen contractant 1 / opdrachtgever

 

 1. C1 verklaart met de prestaties van C2/ entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) op de hoogte te zijn.

 

 1. C1 / opdrachtgever verplicht zich om de leden van entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) en eventuele technici, te voorzien van een redelijk aantal gratis consumpties. Indien de leden van een van entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) en/of technici een lange reistijd hebben gehad om op plaats van optreden te komen is C1/ opdrachtgever verplicht om op verzoek van C2/ entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) een éénvoudige warme maaltijd vóór, tijdens of na het optreden te verzorgen of te laten verzorgen en dient tevens zorg te dragen voor een deugdelijke, afsluitbare, verwarmde kleedkamer (met spiegel en goede verlichting), alwaar C2/formatie/artiest zich kan verkleden en kan vertoeven voor, tussen en na de optredens, alsmede een podium of in ieder geval een redelijke ruimte van minimaal 5 x 4 meter ( b x d) om de instrumenten en apparatuur te plaatsen en hun optreden te verzorgen.

 

 1. Binnen een afstand van maximaal 2 meter vanaf het podium dient een deugdelijke netspanning aansluiting te zitten. Deze dient een capaciteit te hebben van 2 vrije groepen 220v/16 Amp of 1x 380v/16 Amp of 1x 380v/32 Amp.

 

 1. Iedere beschadiging of diefstal van apparatuur, kleding of andere eigendommen van de C2/ entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) of diens technici , veroorzaakt door gasten/publiek dat zich op het podium/werkplek of in de kleedkamer(s) bevinden/bevindt moet door de C1/ opdrachtgever binnen 1 week na schade worden vergoed tegen reparatie en, indien niet te repareren, de aankoopwaarde van een vervangend object, voor zover dit risico niet gedekt wordt door een verzekering van de veroorzaker of van de C2/formatie/artiest(en). Dit vervangende object kan zowel een nieuwe als occasion zijn en dient eenzelfde klasse te vertegenwoordigden als het beschadigde/defecte object.

 

 1. Indien bij de aan- en afvoer van de apparatuur van en naar de werkplek/podium obstakels zoals trappen e.d. aanwezig zijn, is het in vele gevallen niet mogelijk een optreden te verzorgen. In geval van verdiepingen dient er een deugdelijke personen/goederen lift aanwezig te zijn. C1 dient zulke situaties bij het afsluiten van de overeenkomst te melden aan C2. Is dit het geval dan kan C2/ entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) aanspraak maken op deze contractvoorwaarden en dient C1 het overeengekomen bedrag te betalen, zonder dat C2/ entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) zijn optreedwerkzaamheden verricht. In veel gevallen zullen optredens op verdiepingen m.b.t. de langere opbouwtijd/looptijd van/met apparatuur, worden doorberekend aan de C1/ opdrachtgever met een minimum van € 75 per half uur en de kosten van eventuele extra in te huren roadies.

 

 1. Openlucht optredens en optredens in tenten e.d. dienen plaats te vinden op een deugdelijk afgeschermd en overdekt podium, zodat weersomstandigheden geen schade kunnen toebrengen aan de gezondheid, kleding of apparatuur van C2/ entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en). C2/ entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) behoudt zich het recht voor om een dergelijk optreden in onderling overleg met de C1 of diens vertegenwoordiger te annuleren, te verplaatsen naar een ander tijdstip of een andere plaats (bijv. binnen) als volgens C2/ entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) aan bovenstaande preventies niet of onvoldoende is voldaan of als de weersomstandigheden zijns inziens te slecht zijn voor een dergelijk buitenoptreden. Annuleringen door weersomstandigheden of onvoldoende preventie vallen NIET onder overmacht, hetgeen tot gevolg heeft dat C1 verplicht blijft het overeengekomen bedrag, eventueel vermeerderd met extra gemaakte kosten, te betalen aan C2.

 

Gages / uitbetalingen.

 

 1. C1 is verplicht het op de overeenkomst vermelde bedrag over te maken op de girorekening van C2 tenminste 2 weken voor optreden, of indien dit overeengekomen is, eerder of contant aan de vertegenwoordiger van C2/ entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) na afloop van de werkzaamheden op het overeengekomen tijdstip. Indien de C1 hier niet aan voldoet heeft C2/entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) het recht haar optreden onmiddellijk te staken zonder dat de C1/ opdrachtgever enig recht op schadeloosstelling kan doen gelden, terwijl toch de totale gage aan C2/ entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) verschuldigd blijft

 

 1. Indien de op de overeenkomst genoemde gage “netto” is, zijn alle ter zake doende belastingen, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen voor rekening van de C1, die voor afdracht bij de bevoegde instanties zorg draagt.

 

 1. Het onder punt 17 gestelde is niet van toepassing op privé-feesten zoals bruiloften en verjaardagen.

 

Overmacht bepalingen.

 

 1. Onder overmacht worden verstaan die gevallen, die volgens de wet worden aangemerkt als Force Majeur en de hier nader genoemde gevallen zoals nationale rouw, staking, brand, ernstige ziekte, overlijden van een naaste familielid of ernstig ongeval. In die gevallen van overmacht wordt de huidige overeenkomst, zonder mogelijkheid van verhaal op de tegenpartij, verbroken. Dit geldt dus voor beide contractanten.

 

 1. Alleen de C2/ entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) kan een beroep op bijzondere overmacht doen in geval van plotseling stemverlies of het uitvallen van de installatie tijdens het optreden en als verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden of andere zich onderweg voordoende moeilijkheden, van welke aard dan ook, een op tijd arriveren van de artiest onmogelijk maken. In die gevallen van bijzondere overmacht wordt de huidige overeenkomst, zonder mogelijkheid van verhaal op de tegenpartij, niet verbroken.

 

 1. In geval van een bruiloft waarbij de toekomstige echtelieden / jubilarissen voortijdig besluiten door relatieproblemen het (huwelijks)feest of evenement niet te laten plaatsvinden, is de C1/opdrachtgever verplicht, , het volledige gage te voldoen binnen 1 week na geplande trouw/feestdatum. Deze situatie valt niet onder de overmacht bepalingen.

 

 1. Indien de overeengekomen datum/data een dans avond/middag of andere openbare gelegenheid betreft, wordt het niet verlenen van de dans/muziek vergunning door de overheid niet als overmacht beschouwd en is de C1/opdrachtgever verplicht het volledige gage te betalen aan C2/ entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) eventueel verminderd met de reiskosten voor zover die nog niet zijn gemaakt.

 

DIVERSEN.

 

 1. Alle kosten met betrekking tot publiciteit van openbare avonden, BUMA STEMRA rechten, evenementenverzekering en publieke veiligheid komen ten laste van de C1.

 

 1. De geluids- en lichtapparatuur van C2/ entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) wordt enkel en alleen door hen gebruikt en door hen of diens technici bediend, en na diens goedkeuring ook voor toespraken, stukjes, sketches e.d. Nadrukkelijk wordt hierbij vermeld, dat dit NIET geldt voor professionele “tape-acts” en andere min of meer (semi-) professionele acts die buiten TOFF Events zijn ingehuurd door C1. Deze acts / artiesten kunnen alleen gebruik maken van de apparatuur, indien expliciet goedgekeurd door C2/ entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en).

Tevens zal hiervoor een extra financiële vergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden met een minimum van € 150 excl. BTW.

 

 1. C2/ entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) heeft het recht dat geluidsvolume te produceren zoals dit voor een goede artistieke prestatie nodig is en door haar ter beoordeling afgestemd is op de ruimte, het bezoekersaantal en de aard van het optreden. Veelal gebeurt dit in overleg met C1.

 

 1. C2/ entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) behoudt zich het recht voor in geval van radio/tv optreden of buitenlands tournee van ten minste 4 dagen aaneengesloten, deze overeenkomst binnen 5 werkdagen voor het optreden te annuleren. Hiermee verplicht C2/ entertainer/duo/trio/formatie/act/artiest(en) of diens vertegenwoordiger een passende op gelijk niveau vervangend orkest aan te bieden en in overleg met de C1 hiervoor de contracten te verzorgen. De eventuele meerprijs voor een vervangende act is voor rekening van C2/opdrachtgever voor zover zij hiervoor niet is verzekerd middels een evenementenverzekering.

 

 1. Van beide contractanten hierboven te noemen 1 en 2 wordt, indien geen beroep op overmacht gedaan wordt, verwacht, dat aan alle desbetreffende bepalingen of voorwaarden van deze overeenkomst wordt voldaan op straffe betaling door de nalatige partij aan de eisende partij van een schadevergoeding van 1x de overeengekomen gage.

 

 1. De schadevergoeding kan binnen een etmaal worden gevorderd. Bovendien komen alle kosten te dier zake te maken, alsmede de zulke om in gebreke zijnde partij tot nakoming der verplichtingen te noodzaken, zowel in als buiten rechte, ten laste van de contractverbrekende partij. Tevens is deze gehouden alle schade te vergoeden die voor de andere contractant zal ontstaan, zulks in meest uitgebreide zin, daaronder begrepen de kosten van exploitatie, procedures, advocaten en procureurs.

 

 1. Het niet binnen 5 dagen na datum van optreden aan de nalatige partij, schriftelijk (aangetekend) melden van overtredingen van deze overeenkomst, doet alle aanspraken op eventuele schadevergoedingen vervallen.

 

 1. Speciale extra ‘riders’ van artiesten worden door ondertekening onlosmakelijk aan deze overeenkomst verbonden.

 

 1. Geschillen voortkomende uit deze overeenkomst, zullen door alle partijen, zonder uitzondering worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de voor de vertegenwoordiger van C2 meest nabijgelegen standplaats van de desbetreffende rechtsprekende instantie.

 

 1. Voor zowel de C1/opdrachtgever als de uitvoerende entertainer/ duo/ trio/ formatie/ act/artiest(en) geldt dat eventuele re-boekingen naar aanleiding van een optreden altijd uitsluitend via TOFF Events zullen lopen.

 

 1. Indien een entertainer/ duo/ trio/ formatie/ -act/artiest(en) zich bij een opdrachtgever van TOFF Events rechtstreeks aanbiedt zonder tussenkomst van TOFF Events dan zal laatstgenoemde een beroep doen op punt 32 in deze overeenkomst en derhalve een schadevergoeding eisen van € 5000,00 per individuele overtreding.