TECHNISCHE BEPALINGEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN (zoals gedeponeerd bij de KvK Rotterdam onder nummer 24339345)

 

TECHNISCHE BEPALINGEN

 

 1. RUIMTE:

Contractant 1 zorgt voor een vrije ruimte (verder podium te noemen) van minimaal de volgende afmetingen:

– voor optredende band artiesten 3x2m  (b x d)

– voor Drive in show of Orkest 5x4m  (b x d)

 

 1. RUIMTE VOOR MIXERS EN SPEAKERBOXEN:

Voor plaatsing van de geluidsmixers dient men er rekening mee te houden dat op een centraal punt tegenover het podium een geluidsmixer geplaatst kan worden. De speakerboxen worden in principe aan beide zijden van het podium opgesteld, zulks ter beoordeling van de geluidstechnici.

 

 1. DOORGANG NAAR PODIUM:

Er dient een goede doorgang naar het podium te zijn, waar de geluids- en/of lichtapparatuur zonder problemen op een verantwoorde manier door kan. Indien hierover vooraf twijfel bestaat, door bijvoorbeeld aanwezigheid van trappen, is contractant 1 verplicht dit te melden aan contractant 2. Contractant 2 heeft het recht, van optreden af te zien wanneer er zijns inziens sprake is van een onmogelijke of onverantwoorde situatie.

 

 1. ELEKTRICITEIT:

Contractant 1 zorgt voor een elektriciteitsvoorziening in de directe omgeving van het podium minimaal 2x 220V 16A, waarvan de capaciteit toereikend is voor de te gebruiken geluids- en lichtapparatuur. Aansluiting moeten voorzien zijn van goede aarding en een centrale aardlekschakelaar.

 

 1. Contractant 1 zorgt voor een afsluitbare kleedruimte met toilet, spiegel, stromend water en eventuele noodzakelijke verwarming in de buurt van het podium.

 

 1. AFWIJKINGEN

Indien er punten zijn die niet of gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd dient er voor ondertekening van dit contract contact te worden opgenomen met Summer Events opdat in overleg een oplossing kan worden gevonden. Met nadruk wordt erop gewezen dat de artiest zich het recht voorbehoudt om niet op te treden indien de punten 1, 2, 3, 4 en 5 zonder overleg vooraf niet worden nagekomen en sprake is van grove nalatigheid.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. De overeengekomen gage en de huurprijs van de artiest, geluids- en/of lichtinstallatie dienen voor aanvang van het optreden te worden voldaan in kontanten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

 1. Het is niet toegestaan om meer personen in de locatie toe te laten dan volgens de geldende brandweervoorschriften is geoorloofd.

 

 1. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van contractant 2 geluids- en of beeldopnamen van het optreden te vervaardigen.

 

 1. Contractant 2 is verplicht zich te houden aan de voorschriften, instructies en aanwijzingen van contractant 1 en verbindt zich naar beste kunnen op te treden. Contractant 2 heeft het recht het geluidsvolume te produceren zoals dit bij zijn optreden gebruikelijk is, afgestemd op de ruimte waar het optreden plaats vindt. Contractant 2 zal dan ook niet toestaan dat er een geluidsbegrenzer op zijn apparatuur wordt aangesloten. Contractant 1 dient zich ervan te overtuigen dat er geen gemeentelijke verordening bestaat die het gebruik van een geluidsbegrenzer verplicht stelt. Indien deze verplichting bestaat dient contractant 1 over een ontheffing te beschikken. Het niet verlenen van een ontheffing door de gemeentelijke instanties wordt niet als overmacht beschouwd en contractant 1 is verplicht de volledige uitkoopsom te betalen aan contractant 2. Contractant 1 gaat akkoord met plaatsing van de voor het optreden nodige apparatuur, op die plaatsen waar dit nodig is, zulks ter beoordeling van contractant 2.

 

 1. Openluchtoptredens dienen plaats te vinden op een deugdelijk afgeschermd en overdekt podium, waardoor de weersomstandigheden geen schade kunnen toebrengen aan de kleding en de geluids- en lichtapparatuur van de artiest. Contractant 1 zorgt voor voldoende bescherming rondom het podium, zodat er geen publiek het podium op kan. Annulering door weersomstandigheden valt niet onder overmacht en contractant 1 blijft verplicht de volledige gage uit te betalen zie verder punt 13.

 

 1. Indien de artiest door vandalisme van het publiek of door een technische storing veroorzaakt door ontoereikende technische voorzieningen wordt genoodzaakt zijn optreden voortijdig te beëindigen, behoudt hij ten alle tijden recht op volledige uitkoopsom.

 

 1. Indien de artiest vanwege technische storingen aan de geluidsapparatuur en instrumenten, of door fysieke problemen zijn optreden voortijdig moet beëindigen, zal hij recht blijven houden op de uitkoopsom over het aantal gewerkte minuten. (Breuk: gewerkte minuten / contractuele minuten x uitkoopsom) In dit geval is er geen sprake van wanprestatie of contractbreuk.

 

 1. Contractant 2 behoudt zich het recht voor deze overeenkomst te annuleren of te verplaatsen in verband met een televisieopname(s) of optreden(s) in het buitenland. De annulering of verplaatsing van het optreden kan in geen geval leiden tot enige schadeloosstelling..

 

 1. De auteursrechten komen voor rekening van contractant 1, In Nederland af te dragen aan de BUMA, SENA en in België aan de SABAM.

 

 1. Contractant 1 verklaart met de prestaties van contractant 2 alleszins bekend te zijn.

 

 1. Contractant 2 ontvangt van contractant 1 een redelijk aantal consumpties te weten minimaal 2 consumpties per uur voor, tijdens en na het optreden van de artiest en aan het evenement meewerkende personen. Tevens heeft artiest(en) recht op een eenvoudige (warme) maaltijd indien de artiest(en) langer dan vijf uur deelneemt aan het evenement en/of niet redelijkerwijs elders heeft kunnen eten.

 

 1. Indien contractant 2 op weg naar de vermelde locatie moeilijkheden ondervindt van welke aard ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat zij niet op tijd in de zaal/voorstelling aanwezig kan zijn, dient contractant 2 – tenzij omstandigheden dit beletten – onverwijld contractant 1 telefonisch te waarschuwen.

 

 1. Behoudens overmacht zal bij niet nakomen van deze overeenkomst door een der partijen een schadevergoeding, gelijk aan eenmaal het verschuldigde gage moeten worden betaald door de nalatige partij aan de andere. De schadevergoeding zal zijn verschuldigd wegens het enkele feit van contractbreuk en direct worden gevorderd. Alle te maken kosten zoals wettelijke rente, buitenrechtelijke incassokosten en de kosten van veroordeling, zowel in als buiten rechten, komen voor rekening van de contractverbrekende partij. Bij het aangaan van de overeenkomst staat contractant 1 in voor het aanwezig zijn van de vereiste vergunningen en kan zich bij weigering daarvan niet op overmacht Annulering door slechte weersomstandigheden valt niet onder de overmacht en contractant 1 blijft verplicht het overeengekomen honorarium uit te betalen. Het zonder opgave van geldige reden niet nakomen van de overeenkomst heeft een onmiddellijk opeisbare boete van 1 x het overeengekomen honorarium tot gevolg uitgezonderd die gevallen welke volgens de wet worden aangemerkt als overmacht. Tenzij bij overmacht als ernstige ziekte, overlijden van naaste familie of op last van overheidsbevel zijn contractanten gerechtigd de overeenkomst als vervallen aan te merken

 

 1. Contractant 1 is verantwoordelijk voor de veiligheid van de artiest en de apparatuur voor, tijdens en na het optreden.

 

 1. Optreden van wervende aard: politieke bijeenkomsten, ledenwerfacties, promotie, reclame e.d., zijn alleen toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming

          van de artiest.

 

 1. Geschillen, voortkomend uit de overeenkomst, zullen door beide partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van

          contractant 2.

 

 1. Indien contractant 1 niet voldoet aan de gestelde condities, bepalingen en vereiste faciliteiten, zoals aangegaan in de overeenkomsten aangevuld met deze algemene

voorwaarden en de toegezonden contractsvoorwaarden en rider van de artiest, heeft contractant 2 het recht het optreden niet aan te vangen of  voort te zetten,         Onverminderd de plicht van contractant 1 het overeengekomen honorarium uit te betalen. Contractant 1 gaat met het ondertekenen van deze overeenkomst akkoord    met de beschreven voorwaarden zoals eerder genoemd.

 

 1. Deze overeenkomst is bindend; contractant 1 verplicht zich de kopie van deze overeenkomst binnen 5 dagen na ontvangst getekend te retourneren en bij minderjarigen deze mede door ouders of voogd te laten ondertekenen.